วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2552

"3D Modeling" Auto desk MAYA

"My charactor"

TurntableActing

"Flower"

"Face"


Original


วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2552

"Motion Graphic" by After Effect

New Beetle AdvertisingName effectAnimate Logo CommartAnimate NAME

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2552